Враження від віртуальної CVPR 2020

Власне, ось так і виглядав наш туторіал “RANSAC in 2020
Перевага віртуальної конференції — смачна кава :) Але пити її доводиться самому
Повертався додому з університету вже коли починало світати
Традиційне фото в вишиванці на конференції :)

--

--

--

Computer Vision researcher and consultant. Co-founder of Ukrainian Research group “Szkocka”.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dmytro Mishkin

Dmytro Mishkin

Computer Vision researcher and consultant. Co-founder of Ukrainian Research group “Szkocka”.

More from Medium

TREE LAYERS

An open letter to Jogja